Portfolio > Sculpture

Toothpaste Shelf
Toothpaste Shelf
Empty toothpaste boxes..
2003